PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem akce je společnost PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČO: 61860069, DIČ: CZ 61860069, bankovní spojení: KB Pardubice, č. ú.: 43-8082500207/0100, Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892. 1 Korespondenční adresa: PROFI CREDIT Czech, a. s. nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice Infolinka: +420 469 778 490, fax: +420 466 741 440 E-mail: proficredit@proficredit.cz, www.proficredit.cz (dále jen “pořadatel)”.

1.2. Tato akce není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem ani Instagramem a Facebook ani Instagram za ni nenese žádnou odpovědnost. Informace poskytnuté v rámci soutěže účastník poskytuje výhradně pořadateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně akce musí být směřovány výhradně pořadateli soutěže.

2.1. Přihlašování do soutěže probíhá v období od 5. 12. 2017 od 13:00 do 13. 12. 2017 do 13:00 hodin prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webové stránce www.proviceusmevu.cz/prihlaseni.

2.2. Pořadatel vybere v období od 13. 12. 2017 do 15. 12. 2017 pět výherců soutěže.

2.3. Výherci soutěže budou kontaktování prostřednictvím emailu a telefonu uvedeného v přihlašovacím formuláři nejpozději do 17. 12. 2017. Pokud do této doby výherce nebude k zastižení na telefonu ani neodpoví na email, aby se s pořadatelem domluvil na předání výhry, vyhrazuje si pořadatel právo vybrat jiného výherce.

2.4. Předání výhry proběhne v týdnu od 18. 12. 2017 do 22. 12. 2017 na místě, které si domluví pořadatel a výherce. Pořadatel je schopen přijet na vlastní náklady za výhercem domů či na jiné smluvené místo.

2.5. Předáním výhry se myslí předání šeku na splnění přání, případně hmotný dárek.

2.6. Plnění přání, čímž se myslí realizace zážitků, služeb či předání hmotného daru, bude probíhat během první poloviny roku 2018, tedy od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Splnění jednotlivých přání budou vždy domluvena individuálně mezi pořadatelem a výhercem.

3.1. Účastníkem akce se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla (dále jen „soutěžící“). Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

3.2. Podmínkou účasti v soutěži je natočení videa s doporučenou maximální délkou 60 sekund. Ve videu by měl účastník soutěže říct či jinak vyjádřit, kterému dítěti by měl pořadatel splnit přání, o jaké přání se jedná a proč si splnění přání zaslouží právě dané dítě. Ve videu by mělo zaznít křestní jméno dítěte.

3.3. Pořadatel chce plnit přání přednostně potřebným dětem, což znamená dětem s dlouhodobou či těžkou nemocí, postižením, špatnými životními podmínkami, tíživou životní či rodinnou situací a podobně. Informace o situaci dítěte by tedy měla zaznít či být jinak vyjádřena ve videu.

3.4. Ve videu nemusí vystupovat ani být ukázáno dané dítě, kterému by pořadatel měl splnit přání. Pořadatel však v přihlašovacím formuláři doporučuje, aby dítě bylo ve videu ukázáno, a uvádí, že tato videa mají větší šanci na úspěch v soutěži.

3.5. Účastník soutěže může soutěžit o splnění přání pro vlastního potomka či o kterékoli jiné dítě.

3.6. Dítětem se myslí fyzická osoba ve věku 0 až 18 let, a to k datu 1. 7. 2018. Osoby, které dosáhnou věku 18ti let 30. 6. 2018 a dříve, se nepovažují za dítě pro účely této soutěže.

3.7. Natočením videa a přihlášením do soutěže účastník odpovídá za to, že soutěž o splnění přání dítěti probíhá v dobré víře, nepoškozuje nijak zájmy dítěte nebo jeho rozvoj, neprobíhá proti vůli dítěte a přání prezentované ve videu je skutečným přáním dítěte. Pokud se jedná o dítě, které kvůli svému věku, nemoci či postižení není schopno vyjádřit své přání, odpovídá účastník soutěže za to, že si pro dítě přeje v dobré víře užitečnou věc, službu, zážitek či pomůcku.

3.8. „Přáním“ v této soutěži se myslí hmotná věc, kterou může být například hračka či zdravotnická pomůcka, služba, kterou může pořadatel výherci zařídit, zážitek, jako je setkání s osobností či účast na koncertě, a jakékoli další realizovatelné přání.

3.9. Pořadatel má na splnění každého jednotlivého přání vyhrazen rozpočet maximálně 80 000 Kč včetně DPH, a tak je výběr výherců limitován tímto rozpočtem a možnostmi pořadatele splnit dané přání.

3.10. Pořadatel vybere ve výše uvedeném termínu 5 účastníků, kteří budou kontaktováni za účelem splnění daného přání pro uvedené dítě. Výherci se stanou autoři takových videí, která
– budou dostatečně kvalitní, což znamená vhodná pro publikování na webu a FB pořadatele, viditelná a srozumitelná,
– budou obsahovat doporučený obsah, jako je uvedení křestního jména dítěte, uvedení jeho přání, vysvětlení životní situace dítěte, případně ukázání daného dítěte,
– budou soutěžit o přání, které je splnitelné z hlediska možností a finančního rozpočtu pořadatele,
– splní další podmínky soutěže.

3.11. Zapojením se do soutěže a nahráním videa účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho video může být použito na YouTube kanálu pořadatele, na webu www.proviceusmevu.cz, na webu www.proficredit.cz, na FB a Instagramu pořadatele a v jiných propagačních kanálech. Účastník soutěže nahráním videa souhlasí s tím, že video může být pořadatelem upraveno ve smyslu sestřihu. Pořadatel se zavazuje upravit video pouze takovou formou, která nepoškodí účastníka soutěže ani dítě a nezmění smysl videa.

4.1. Zapojením se do akce a odesláním přihlašovacího formuláře souhlasí soutěžící s pravidly této akce.

4.2. Na výhru nevzniká právní nárok.

4.3. Zpracování osobních údajů: účastník akce („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Údaje pořadatel shromažďuje za účelem administrace soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů.

4.4. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let), nebo pro zasílání obchodních sdělení pořadatele, a to také na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Zapojením se do soutěže dává soutěžící svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení pořadatele.

4.5. Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.6. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

4.7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

4.8. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.