PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČO: 61860069, DIČ: CZ 61860069, bankovní spojení: KB Pardubice, č. ú.: 43-8082500207/0100, Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892. 1 Korespondenční adresa: PROFI CREDIT Czech, a. s. nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice Infolinka: +420 469 778 490, E-mail: proficredit@proficredit.cz, www.proficredit.cz (dále jen “pořadatel)”.

1.2. Tato akce není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s webovými službami známými pod názvem Facebook, dále také „FB“, a Instagram,Facebook ani Instagram za ni nenese žádnou odpovědnost. Informace poskytnuté v rámci soutěže účastník poskytuje výhradně pořadateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně akce musí být směřovány výhradně pořadateli soutěže.

2.1. Přihlašování do soutěže probíhá v období od 5. 12. 2018 od 13:00 do 19. 12. 2018 do 13:00 hodin prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webové stránce www.proviceusmevu.cz/nominace.

2.2. Pořadatel vybere v období od 19. 12. 2018 do 8. 1. 2019 šest talentů. Pořadatel si však vyhrazuje právu tuto soutěž kdykoli před konečným vybráním šesti talentů i bez udání důvodů zrušit (v takovém případě není pořadatel oprávněn vybrat žádného výherce soutěže).

2.3. Výherci soutěže budou kontaktováni prostřednictvím emailu a telefonu uvedeného v nominačním formuláři nejpozději do 11. 1. 2019. Pokud do této doby výherce nebude k zastižení na telefonu ani neodpoví na email, aby se s pořadatelem domluvil na předání výhry, právo dotčeného výherce na výhru zaniká a pořadatel má právo vybrat jiného výherce.

2.4. Předání výhry proběhne v týdnu od 14. 1. 2019 do 25. 1. 2019 na místě, které si domluví pořadatel a výherce. Pořadatel je schopen přijet na vlastní náklady za výhercem domů či na jiné smluvené místo.

2.5. Předáním výhry se rozumí předání šeku na rozvoj talentu, případně hmotného daru.

2.6. Plnění přání, čímž se rozumí realizace zážitků, služeb či předání hmotného daru, bude probíhat během první poloviny roku 2019, tedy od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. Splnění jednotlivých přání budou vždy domluvena individuálně mezi pořadatelem a výhercem.

3.1. Talentovanou osobou musí být osoba ve věku od 6–40 ti let. 

3.2. Podmínkou účasti v soutěži je natočení videa s doporučenou maximální délkou 60 sekund. Ve videu by měl účastník soutěže říct či jinak vyjádřit, proč by jeho talent měl pořadatel podpořit, o jaké přání se jedná.  Ve videu by mělo zaznít jméno talentované osoby.

3.3. Ve videu nemusí vystupovat ani být ukázána talentovaná osoba, kterou by měl pořadatel podpořit. Pořadatel však v nominačním formuláři doporučuje, aby byl talent ve videu ukázán, a uvádí, že tato videa mají větší šanci na úspěch v soutěži.

3.4. Účastník soutěže může soutěžit o splnění přání pro jinou talentovanou osobu. Účastník soutěže je v takové případě povinen mít veškerá příslušná oprávnění k zastupování této třetí osoby v soutěži, jakož i k nakládání s videem této jiné talentované osoby, včetně jeho použití pro účely této soutěže.

3.5. Účastníkem soutěže se může stát svéprávná osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla (dále jen „soutěžící“). Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže

3.6. Natočením videa a přihlášením do soutěže účastník prohlašuje, že nepoškozuje jeho práva či zájmy a ani práva či zájmy talentované osoby (pokud účastník soutěže je osobou odlišnou od talentované osoby) ani práva či oprávněné zájmy jakékoli třetí osoby, neprobíhá proti jeho vůli ani proti vůli talentované osoby a přání prezentované ve videu je jeho skutečným přáním, resp. skutečným přáním talentované osoby.  Účastník soutěže je povinen zajistit, že natočením videa, jeho zasláním pořadateli, ani jeho použitím pro účely této soutěže, nebude zasaženo do práv jakýchkoliv třetích osob (zejména osobnostních práv, autorských práv či jiných práv z titulu duševního vlastnictví).

3.7. „Přáním a rozvojem talentu“ v této soutěži se myslí hmotná věc či zážitek, který pomůže talentované osobě k odstranění bariéry v rozvoji talentu.

3.8. Pořadatel dle svého vlastního uvážení vybere ve výše uvedeném termínu z účastníků soutěže 6 výherců, kteří budou kontaktováni za účelem splnění daného přání pro uvedenou talentovanou osobu. Výherci se mohou stát pouze takoví účastníci soutěže, jejichž videa:

 – budou dostatečně kvalitní, což znamená vhodná pro publikování na webu a FB pořadatele, viditelná a srozumitelná,

– budou obsahovat doporučený obsah, jako je uvedení křestního jména osoby, zobrazení talentu, vysvětlení životní situace či handicapu,

– budou soutěžit o přání, které je splnitelné z hlediska možností a finančního rozpočtu pořadatele,

– splní další podmínky soutěže.

3.9. Zapojením se do soutěže a nahráním videa účastník soutěže souhlasí s tím, že v případě, že se stane výhercem, může být jeho video použito na YouTube kanálu pořadatele, na webu www.proviceusmevu.cz, na webu www.proficredit.cz, na FB a Instagramu pořadatele a v jiných propagačních kanálech. Účastník soutěže nahráním videa souhlasí s tím, že video může být pořadatelem upraveno ve smyslu sestřihu. Pořadatel se zavazuje upravit video pouze takovou formou, která nepoškodí účastníka soutěže ani talentovanou osobu a nezmění smysl videa. Nakládání a užívání s videem účastníka, který se stane výhercem, bude upraveno samostatnou smlouvu uzavřenou mezi pořadatelem a daným výhercem. Uzavření takové smlouvy je nezbytnou podmínkou pro to, aby pořadatel danému výherci předal jeho výhru. Pokud daný výherce odmítne tuto smlouvu s pořadatelem ve  lhůtě 5 dnů ode dne, kdy k tomu bude pořadatelem vyzván, uzavřít, jeho právo na výhru zaniká a pořadatel si vyhrazuje právo vybrat jiného výherce.

3.10. Videa účastníků soutěže budou použita za účelem konání této soutěže, s čímž účastník řízení výslovně souhlasí. Za tímto účelem je pořadatel oprávněn videa předávat společnosti MADigital, s.r.o.; se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1; IČO 06009182; kontaktní údaje:  cokoliv@madgtl.cz, která pro pořadatele zabezpečuje konání této soutěže. Videa účastníků, kteří se nestanou výherci, budou bezodkladně po ukončení soutěže zlikvidována a nebudou již dále používána. Videa účastníků kteří se stanou výherci, budou dále používána způsobem dle bodu 3.10., a to v souladu se samostatnou smlouvu uzavřenou mezi pořadatelem a daným výhercem.  

4.1. Zapojením se do soutěže a odesláním nominačního formuláře souhlasí soutěžící s pravidly této akce.

4.2. Na výhru nevzniká právní nárok.

4.3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

4.4. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže, a do 30 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

4.5. V případě, že do účastník soutěže do soutěže přihlašuje třetí osobu, uděluje souhlas s těmito pravidly soutěže jak za sebe, tak za dotčenou třetí osobu, a zároveň výslovně prohlašuje, že

 1. je oprávněn tuto třetí osobu do soutěže přihlásit, a že je za ni zároveň oprávněn udělit souhlas s těmito pravidly soutěže (jako její zástupce),
 2. daná třetí osoba souhlasí se svým přihlášením do soutěže, byla předem informována o těchto pravidlech soutěže a souhlasila s nimi,
 3. v případě, že třetí osoba je nezletilým dítětem, tak s jejím přihlášením do soutěže a s těmito pravidly soutěže souhlasí všechny osoby, které vykonávají rodičovskou zodpovědnost k danému dítěti (zejména oba rodiče).

Osoba, která do soutěže přihlašuje třetí osobu, v plném rozsahu zodpovídá za pravdivost veškerých svých shora uvedených prohlášení. Pořadatel je oprávněn a povinen vyvinout přiměřené úsilí, aby ověřil pravdivost shora uvedených prohlášení (např. kontaktováním dotčené třetí osoby či osoby s rodičovskou zodpovědností k dotčené třetí osobě, které je pořadatel oprávněn požádat o potvrzení souhlasu s těmito pravidly soutěže).

Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně videa pro účely soutěže Pro více úsměvů

 

 

Tímto udělujete společnosti  PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI CREDIT“), jakožto správci osobních údajů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též jen „Nařízení“ tento souhlas se zpracováním osobních údajů:

 

Udělením tohoto souhlasu souhlasíte s tím, že PROFI CREDIT je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie Vaší osoby, doručovací adresa, IP adresa, údaj o vzdělání, pohlaví, věku a osobní údaje tvořící obsah videa, které jste společnosti PROFI CREDIT poskytl, a to pro účely konání soutěže Pro více úsměvů (dále též jen „soutěž“).

 

V případě, že do soutěže přihlašujete třetí osobu (včetně případů, kdy do soutěže přihlašujete třetí osobu – nezletilé dítě) výslovně souhlasíte s tím, že PROFI CREDIT je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle předcházející věty jak o Vaší osobě, tak o dané třetí osobě (včetně třetí osobě – nezletilém dítěti), kterou do soutěže přihlašujete. Zároveň prohlašujete, že

 1. jste oprávněn tuto třetí osobu do soutěže přihlásit a že jste za ni zároveň oprávněn udělit tento souhlas se zpracováním osobních údajů (jako její zástupce),
 2. daná třetí osoba souhlasí se svým přihlášením do soutěže, byla předem informována o podmínkách této soutěže a souhlasila s nimi a rovněž byla předem seznámena se zněním tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů a výslovně s ním souhlasila,
 3. v případě, že třetí osoba je nezletilým dítětem, tak s jejím přihlášením do soutěže, s podmínkami této soutěže, jakož i s tímto souhlasem se zpracováním osobních údajů souhlasí všechny osoby, které vykonávají rodičovskou zodpovědnost k danému dítěti (zejména oba rodiče)

Osoba, která do soutěže přihlašuje třetí osobu, v plném rozsahu zodpovídá za pravdivost veškerých svých shora uvedených prohlášení. PROFI CREDIT je oprávněn a povinen vyvinout přiměřené úsilí, aby ověřil pravdivost Vašich shora uvedených prohlášení (např. kontaktováním dotčené třetí osoby či osoby s rodičovskou zodpovědností k dotčené třetí osobě, které je PROFI CREDIT oprávněn požádat o potvrzení tohoto souhlasu).

 

Tento souhlas udělujete na dobu ode dne jeho udělení do skončení doby trvání soutěže, tj. do 11.1.2019. Po tuto dobu budou tedy shora uvedené osobní údaje ve shora uvedeném rozsahu uloženy a zpracovávány. Osobní údaje účastníků soutěže, kteří se nestanou výherci, budou bezodkladně po ukončení soutěže zlikvidovány a nebudou již dále používány. Osobní údaje účastníků soutěže, kteří se stanou výherci, budou dále používány v souladu se samostatnou smlouvu uzavřenou mezi PROFI CREDITEM a daným výhercem. Nebude-li tato smlouva na základě výzvy PROFI CREDITu ve lhůtě 5 dnů ode dne této výzvy uzavřena, budou údaje takové osoby rovněž bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů a ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Poskytnutích těchto osobních údajů za shora uvedenými účely není povinné. Pokud však tyto osobní údaje neposkytnete, nebudete se moci soutěže zúčastnit a budete ze soutěž vyřazen.

 

Shora uvedené údaje mohou být předávány třetím osobám, které pro společnost PROFI CREDIT zajišťují realizaci soutěže, konkrétně pak společnosti MADigital, s.r.o.; se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1; IČO 06009182; kontaktní údaje: cokoliv@madtgl.cz  

 

Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu můžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného společnosti PROFI CREDIT, a to buď v listinné podobě na níže uvedenou adresu společnosti PROFI CREDIT, či e-mailem na adresu proficredit@proficredit.cz.

 

V souvislosti s uděleným souhlasem Vám dále poskytujeme v souladu s Nařízením tyto další informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů:

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:

PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, adresa pro doručování: nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice

IČ: 618 60 069, DIČ: CZ 61860069, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892, Telefonní číslo: 800 166 000, E-mail: proficredit@proficredit.cz, Internetové stránky:  www.proficredit.cz.

 

 1. Kontaktní údaje ombudsmana pro ochranu osobních údajů:

Společnost PROFI CREDIT není povinna podle Nařízení ustanovit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Společnost PROFI CREDIT ustanovila funkci ombudsmana pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit s Vašimi dotazy, připomínkami či stížnosti ve věci zpracování osobních údajů. Ombudsmanem byla ustanovena paní Ing. Martina Pechánková, e-mail ombudsman@proficredit.cz, adresa pro doručování: PROFI CREDIT Czech, a.s., nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice, k rukám Ing. Martiny Pechánkové.

 

 1. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí či mezinárodním organizacím.

 

 1. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů:

Zpracovávané osobní údaje pocházejí z následujících zdrojů:

 • Osobní údaje získané přímo od Vaší osoby

                                                                                                                                                                                                            

 1. Další práva, která má subjekt údajů na základě Nařízení
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 • Máte právo na přístup k osobním údajům, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. a) účely zpracování;
 2. b) kategorie dotčených osobních údajů;
 3. c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 8. h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Máte právo na opravu osobních údajů, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
 4. d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 1. a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 3. c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení;
 4. d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 5. e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Máte právo na omezení zpracování, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 • Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování subjekt údajů, a to za následujících podmínek:

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 • Máte právo na přenositelnost údajů, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 1. a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
 2. b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva na přenositelnost údajů není dotčen článek 17 Nařízení. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Máte právo vznést námitku, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 • Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:

 1. a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 2. b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 3. c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případech uvedených pod písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Rozhodnutí uvedená v předchozím odstavci se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 Nařízení, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) Nařízení a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

Při zpracování osobních údajů dle tohoto souhlasu nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. V oznámení se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) Nařízení. Toto oznámení se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;

 

b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;

c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá ze shora uvedených podmínek, za kterých se oznámení nevyžaduje.

 

Udělením tohoto souhlasu prohlašujete, že jste se se zněním tohoto souhlasu a s veškerými shora uvedenými informacemi v plném rozsahu seznámil.